دپارتمان پایه پنجم


*دپارتمان پایه پنجم دبستان دخترانه هوشمند صدف گرگان :
ریاضی پایه پنجم‌ دارای هفت فصل می باشد که در پایان هر فصل از دانش آموزان انتظار می رود درک‌ صحیحی از اعداد و جایگاهشان تا مرتبه ی میلیارد را داشته باشند و رابطه ی بین اعداد مرکب و همچنین الگوهای عددی و هندسی را پیدا کنند .
در فصل دوم با مفاهیم بیشتری از کسر ها از جمله کارهای بزرگ تر از واحد و … آشنا می شوند و همچنین در این فصل یاد می گیرند جمع و تفریق و‌ضرب و تقسیم کسر ها به چند روش انجام دهند و ضرب مساحتی را یاد کرفته ‌‌وقانون ساده کردن کسرها را در عملیات کسر رعایت نمایند .
در فصل چهارم باید بتوانند مفهوم نسبت و تفاوت آن با کسر را درک کنند و با استفاده از شکل و گرفتن مخرج مشترک‌ کسرهای مساوی را نوشته ‌و در بحث تناسب مفهوم متناسب بودن و نوشتن دو نسبت یا بیشتر در جدول تناسب با استفاده از عبارت های مجموع و اختلاف حل کند .
در درصد بتواند سهم یک مقدار از کل را به صورت درصد بیان نموده و آنرا به صورت کسر یا برعکس تبدیل کرده و با استفاده از جدول تناسب مقدار جز یا کل را محاسبه نماید.
در فصل چهارم بتواند تفاوت تقارن محوری با مرکزی را بیان کند و انواع زاویه و نیمساز رسم کند و ویژگی های جهار ضلعی ها رو بام ببرد .
در فصل پنجم عددهای اعشاری را از دهم تا هزارم در جدول ارزش مکانی نوشته و آن را به صورت گسترده کرده و شکل و محور رسم کند. 
و همین طور جمع و تفریق عددهای اعشاری را به صورت شکل و محور و عملیاتی انجام دهد .
فصل ششم مساحت لوزی و ذوزنقه را با محاسبه ی اندازه ی قطر ها بدست بیاورد محیط دایره و اجرای آن را یاد بگیرد و مفهوم حجم و گنجایش و واحد های اندازه گیری هر یک را محاسبه کند .
در فصل هفتم با علم آمار و انواع نمودارها آشنا شده از علم میانگین و احتمال در زندگی روزمره استفاده نماید.