دپارتمان پایه سوم


*دپارتمان پایه سوم دبستان دخترانه هوشمند صدف :
اهداف کلی دروس دو کتاب قرآن و هدیه های آسمان شامل مفهوم نماز ، ماه رمضان، روزه گرفتن، سن تکلیف و... می باشد.
اهداف کلی درسی فارسی شامل واژه آموزی ، حفظ شعر ، شناخت محلات ، نشانه های جمع و فعل و مفعول می باشد.
اهداف کلی درس ریاضی شامل الگویابی عددی و شکلی ، ماشین های ورودی و خروجی جهت محاسبات ، تقارن ، مفهوم ضرب و تقسیم و هندسه اشکال است. 
اهداف کلی درس علوم شامل مراحل کاوشگری و تحقیق علمی، طبقه بندی مواد غذایی ، حالاد مواد، حجم و جرم ، جانوران مهره دار و... می باشد.
اهداف کلی درس مطالعات اجتماعی شامل مفهوم رشد جسمی و تغییرات بدن مفهوم منابع طبیعی، جهت های جغرافیایی، مفهوم پُست و نشانی می باشد.
روش آموزشی مناسب در مورد درس قرآن و هدیه های آسمان ایجاد علاقمندی نسبت به مسائل دینی است و این ایجاد انگیزه از طریق قصص قرآنی و فیلم های کارتونی کودکانه میسر می شود. 
روش آموزش فارسی و نگارش بر اساس مطالعه کتاب درسی و همچنین ایجاد انگیزه نگارش و قصه نویسی در دانش آموزان جهت سعی در جمله سازی و استفاده از عبارات و کلمات مناسب است. 
ایجاد انگیزه مطالعات اجتماعی از طریق بازدید علمی به صورت فیلم آموزشی و انجام عملی مفاهیم جهت یابی و عبور از خیابان و امنیت در خانه و بیرون از خانه است. 
ایجاد انگیزه ریاضی از طریق انجام عملی ماشین ورودی و خروجی و استفاده از ماکت و دست ورزی با جوب خط و شکلات و چینه جهت مفاهیم ضرب و تقسیم می باشد. 
ایجاد انگیزه درس علوم از طریق فیلم های حیات وحش و انجام آزمایش عملی مفهوم جرم و حجم و مشاهده گیاهان و درک ریشه و ساقه آنها می باشد.
درک مباحث پایه سوم در تمامی دروس کمک شایانی به زندگی روزمره و ارتباط اجتماعی و ایجاد فرهنگ سالم در جامعه است. از این رو آموزش در پایه سوم به بعد باید به صورت عملی و با نشان دادن نتیجه و رسیدن به اهداف صورت گیرد.