فریده قجر

آموزگار

معرفی

بسمه تعالی
فریده قجر .آموزگار پایه ی سوم
.لیسانس الهیات و فقه و مبانی حقوق ،با ۹سال سابقه ی کار در مدارس غیر انتفاعی در پایه ی سوم و چهارم

سخن دبیر

تجربه ی معلمی است که دانش آموزان خود را با بهای بسیار تعلیم می دهد .

فریده قجر
ماه تولد

شهریور

مدرک تحصیلی

شروع همکاری


ویدئو