مونا ابراهیمی

آموزگار

معرفی

به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم خدایی که داننده ی راز هاست نخستین سرآغاز آغاز هاست مونا ابراهیمی کارشناسی آموزش ابتدایی مؤلف کتاب آموزشی 4 سال سابقه در پایه اول خدایا می خواهم که پا به پای قدم های مهر رهسپار توشه علم و عمل باشم. خداوندا در این مسیر راهنما و همراه قدم های کوشای من باش. فضای کلاس ها. تخته سیاه ها، چشم انتظارند تا دوباره سراپا پر شوند از عطر لبخندهای هم شاگردی ها. کلمات مهربان، بی تابند تا دستی کوچک، با مداد شوق، بر صفحه های سفید دفترهای چهل برگ، بنویسدشان آرزویم برای شاگردانم درخشش، اوج گرفتن در مسیر عشق الهی و موفقیت است.

سخن دبیر

خدایا می خواهم که پا به پای قدم های مهر رهسپار توشه علم و عمل باشم .خداوندا در این مسیر راهنما و همراه قدم های کوشا ی من باش.آرزویم برای شاگردانم درخشش، اوج گرفتن در مسیر عشق الهی و موفقیت است.

مونا ابراهیمی
ماه تولد

فروردین

مدرک تحصیلی

شروع همکاری


ویدئو