دعوت به همکاری کادر اداریمجتمع آموزشی صدف به منظور تکمیل کادر اداری خود استخدام می نماید: 
۱.سه نفر نیروی خانم و جوان (حداکثر ۳۰سال)
۲.آشنا به اتوماسیون های اداری مقاطع ابتدایی و دبیرستان
۳.مسلط به آیین نامه های آموزشی_تربیتی 
۴. دارای حداقل ۲سال سابقه کار

شماره تماس : ۰۱۷۳۲۵۴۰۹۵۶
آدرس: گرگان ، بلوار ناهارخوران، انتهای عدالت ۸۷، صیاد چهارم

sadaf_school_gorgan@