برگزاری جشن آب پایه اولآب مایه ی حیات است

برگزاری جشن آب دبستان غیردولتی پسرانه هوشمند هاتف

آبان1402

🌸دبستان پسرانه هوشمند هاتف🌸

وابسته به مجتمع آموزشی هوشمند صدف

☎️01732225456

🏠آدرس: خیابان ملاقاتی، انتهای ملاقاتی پنجم