لیلا مهاجرتبریزی

آموزگار

معرفی

معرفی

سخن دبیر

دانش آموزانم فارسی را با من می خوانند.‌علوم را در کنار من آزمایش می کنند.‌ مطالعات اجتماعی را با مطالعه زندگی می کنند و ریاضی را می آموزند.

لیلا مهاجرتبریزی
ماه تولد

فروردین

مدرک تحصیلی

شروع همکاری


ویدئو