انتخابات شورای دانش آموزیانتخابات شورای دانش آموزی در تاریخ 19آبان در سایت مدرسه به صورت مجازی برگزار گردید.

اعضای کاندیدا 60نفر بودند که دانش آموزان 11نفر را انتخاب کردند.

اسامی منتخبین به شرح زیر میباشد :

1- سارینا عقیلی(پایه ششم) عضو اصلی

2-دلارام مهاجر(پایه ششم)عضو اصلی

3-الینا شاهینی(پایه چهارم)عضو اصلی

4-آرشیدا ابوترابی(پایه سوم)عضو اصلی

5-رها باقری(پایه سوم)عضو اصلی

6-ابریشم میرکریمی(پایه چهارم)عضو اصلی

7-آناهیتا تیموریان(پایه پنجم)عضو اصلی

8-سارا سلطانلو(پایه پنجم)عضو اصلی

9-النا نجاتی(پایه پنجم)عضو اصلی

10-فاطمه تازیکی(پایه سوم)عضو اصلی

11-مهرناز ساوری(پایه سوم)عضو اصلی