مسئول پایه ششممسئولین پایه
مجموعه مدارس هوشمند صدف:
مقطع ابتدایی _ پایه ششم:
🌹سرکار خانم رجب نژاد 🌹

چرا دبستان هوشمند صدف برای هر پایه مسئول پایه ویژه و جداگانه تعیین کرده است ؟

1️⃣ نظارت بر حسن اجرای آموزش هر درس

2️⃣ مشاوره آموزشی و هدایت تحصیلی دانش آموزان هر پایه به صورت جمعی و فردی

3️⃣ نظارت بر عملکرد فرهنگی و آموزشی دانش آموزان

4️⃣ پیگیری امور آموزشی مربوط به پایه تحصیلی دانش آموز و نظارت بر فرآیند آموزش مجازی

5️⃣ پیگیری عدم حضور دانش آموز در کلاس

6️⃣ ارائه گزارش هفتگی عملکرد کلاسی دانش آموز به خانواده

7️⃣ جمع بندی نظرات خانواده ها در خصوص کیفیت آموزش و موارد مرتبط

8️⃣ تحلیل و نقد بررسی عملکرد دانش آموزان و آموزگاران در آزمون های ماهیانه

9️⃣ نظارت بر حسن اجرای ساعات دقیق آموزشی و فعالیت در نرم افزار Adobe connect

✨خدمات آموزشی درخشان به نتایج درخشان می انجامد ✨
🌸صدف مدرسه ای برای آینده ی برتر🌸

sadaf_high_school@ 
sadaf_school_gorgan@ 
hatef_school_gorgan@