دبیر عربی آموزشگاه صدف نوین🌟آموزشگاه صدف نوین🌟
دبیـر عربــی: دکتر سعیده سـوخته ســرایی

⭐دکترای رشته زبان و ادبیات عربی
⭐استاد دانشگاه
⭐مدرس مفهومی و تکنیکی عربی
⭐طراح سـوالات آزمـون های آزمایشـی
⭐متــــرجم کتب و مقالات عرب زبان
⭐مولف مقالات معتبر علمی - پژوهشی

کلاس های:
⭐تست و نکته
⭐تقویتی _ کنکوری
⭐جمع بندی

✅ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر:
09361712277
01732520821

✅موفقیت رو انتخاب کن!

🌸صدف مدرسه ای برای آینده ی بهتر🌸

🏠 بلوار صیادشیرازی_مجتمع آموزشی هوشمند صدف 
@sadaf_school_gorgan 
@sadaf_high_school
@hatef_school_gorgan